fbpx

מילון מונחים

אישור עקרוני להלוואה

אישור עקרוני להלוואה – הגשת בקשה להלוואה לאישור הבנק. מימוש הלוואה שלגביה ניתן אישור עקרוני, מותנה בחתימת המבקש על חוזה רכישת הנכס, באימות כל הפרטים שמסר לבנק ובעמידה ביתר תנאי הבנק, לרבות הביטחונות הנדרשים למתן המשכנתא בפועל. אין במתן אישור עקרוני משום מחויבות כלשהי של הבנק.

אישור זכויות במקרקעין

אישור זכויות במקרקעין – מסמך המונפק ע"י מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו, והמפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון בעלי זכויות בנכס, שעבודים, עיקולים וכו' שנרשמו לגביו. נכסים הרשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) באים לידי ביטוי בנסח הרישום המוצא ע"י לשכת רישום המקרקעין.

 
 

בר רשות

בר רשות – כאשר בעל הזכויות בנכס נותן לאחר רשות להשתמש ולנצל מקרקעין מקבל הרשות נקרא "בר רשות". זכות זו נפוצה מאד במגזר החקלאי ,במושבים בהם לאגודה השיתופית יש חוזה חכירה וכל חבר אגודה הינו בר רשות בשטחי הנחלה שלו.מצב הזכויות הנוהג במושבים רבים בארץ, מוסדר במסגרת "חוזה משולש" בו הצדדים הינם ממ"י, הסוכנות היהודית והמושב.

בטוחה

בטוחה – נכס ששועבד לבנק או מסמך משפטי אחר שהבנק מבקש להבטחת פירעון המשכנתא מטרת הבטוחה היא להבטיח שהבנק יוכל לממש את הנכס או להסתמך על המסמך המשפטי האחר, לצורך פירעון המשכנתא, וזאת אם הלווה אינו משלם את ההלוואה כסידרה לבנק.

 

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא – גרירת משכנתא מתבצעת במצב בו קיימת משכנתא על נכס שנמכר והמוכר מבקש להשאירה כפי שהיא. בעל המשכנתא (המוכר) מעוניין לשמר את התנאים במשכנתא הקיימת ומחליף את השעבוד מהנכס שנמכר לנכס חדש. במצב זה, משאירים את המשכנתא המקורית על כל תנאיה, ז"א, מחליפים את הנכס המשועבד כנגד ההלוואה.

גרייס

גרייס – פירושה של המילה באנגלית הוא "חסד" (grace), כלומר, בהלוואה בתנאי גרייס ישנה 'תקופת חסד' שבה נדחים התשלומים על חשבון ההלוואה – בחלקם או בשלמותם – עד לתום תקופת הגרייס.דחיית התשלומים ע"י הבנק, באה על מנת להקל עם הלווה.

גוש

גוש – קוד מספרי שמזהה נכס מקרקעין שטח מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות בחלקה שהיא בית משותף יש תת-חלקות, המקבלות מספר סידורי לפי מספר הדירות בבית המשותף

דאו ג'ונס

הוא מדד מניות המשקלל את השינוי הרצוף בשערי 30 מניות נבחרות של חברות ענק אמריקאיות בבורסה לניירות ערך בניו יורק. בנוסף למדד התעשייה הנ"ל קיימים גם מדדי דאו ג'ונס אחרים לענפי כלכלה שונים בארצות הברית ולבורסות מסביב לעולם; אך השם המקוצר מדד דאו ג'ונס מיוחד למדד ספציפי זה.

 

 

התחייבות לרישום משכנתא

התחייבות לרישום משכנתא – התחייבות שנותן בעל הזכויות במקרקעין (מוכר דירה יד שנייה, חברה משכנת, קבלן או מנהל מקרקעי ישראל) לבנק למשכנתאות. ההתחייבות ניתנת כאשר לא ניתן עדיין לרשום משכנתא בפועל בלשכת רישום המקרקעין עם ביצוע ההלוואה. התחייבות מהווה בטוחה זמנית מוגבלת בזמן עד כמה שניתן לאור הנסיבות לרישום המשכנתא בפועל.

הרשאה לחיוב חשבון

הרשאה לחיוב חשבון – הרשאה שנותן לקוח לבנק מסחרי, שבו מתנהל חשבון העו"ש שלו, להעביר תשלומים מחשבונו לטובת תשלומי המשכנתא. הו"ק זו הדרך היחידה לתשלומי הלוואת משכנתא.

הצמדה למדד

הצמדה למדד – בהלוואת משכנתא הצמודה למדד המחירים לצרכן, תשלומי ההלוואה קרן וריבית ישולמו בצירוף תשלומי תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בחוזה ההלוואה לתשומת לבכם, לעניין תנאי ההצמדה המושגים הבאים: "המדד היסודי" הינו המדד הידוע בעת ביצוע ההלוואה עם זאת במקרים בהם התקופה שבין מועד ביצוע ההלוואה לבין מועד הפירעון הראשון קטנה או גדולה מחודש, מדד הבסיס ייקבע על ידי תיקון המדד הידוע, בהתאמה להוראות הפיקוח על הבנקים"המדד החדש" פירושו המדד שפורסם לאחרונה לפני הגיע מועד הפירעון של כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, כפי שהותנתה בחוזה ההלוואהאם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן, כי המדד החדש עלה לגבי המדד היסודי, אזי ישלם הלווה לבנק אותם תשלומי הקרן הנ"ל ו/או הריבית הנ"ל, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי אם יתברר כי המדד החדש ירד לגבי המדד היסודי, ישלם הלווה אותם תשלומים ללא עדכון הצמדה (כלומר, התשלומים לא יופחתו במקרה של ירידת המדד החדש ביחס למדד היסודי )

הערת אזהרה

הערת אזהרה – הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין (ומופיעה בנסח הטאבו) לגבי נכס מקרקעין מסוים על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות נוספים לבעל הזכויות הרשום. ההערה נרשמת לרוב לזכות רוכשי הנכס, מתוקף הסכם הרכישה, או לזכות הבנק, בגין התחייבות לרישום משכנתא על הנכס, או על פי צו בית משפט, שלטונות המס, עיריות וועדות לבנין ערים.

הסרת שיעבוד

הסרת שיעבוד – מחיקת רישום שעבוד על נכס, שהיה רשום לטובת הבנק, לטובת הבנק, לאחר סילוק ההלוואה שהנכס שימש לה כבטוחה.

הסכם פיתוח

הסכם פיתוח – הסכם הנחתם עם מנהל מקרקעי ישראל או מי מטעמו המעניק לצד שני את הזכות לפתח ולבנות על קרקע מסוימת, תוך התחייבות לבנות עליה בפרק זמן קצוב – ואז לחתום על הסכם חכירה עם המנהל לחכירת הקרקע לתקופה ארוכה.
זהו הסכם שמנפיק מינהל מקרקעי ישראל המעניק לצד שני "היזם" את הזכות לפתח ולבנות בית בפרק זמן קצוב,על קרקע המנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל,יזם שעמד בכל תנאי הסכם הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, יוכל לחתום על הסכם חכירה עם המינהל הסכמי פיתוח נחתמים עם קבלנים, עמותות או בודדים

הלוואת גישור

הלוואת גישור – הלוואה לתקופה קצרה יחסית אשר מיועדת במרבית המקרים לגשר על הפער בין מועד התקבולים ממכירת דירה לבין מועד התשלומים על רכישת דירה חדשה.

הלוואת בלון

הלוואת בלון – הלוואה שבה הקרן אינה נפרעת בתשלומים תקופתיים אלא בתשלום חד פעמי בתום תקופת ההלוואה. הלווה משלם תשלום חדשי של ריבית בלבד ובתום התקופה משלם את הקרן ואת הפרשי ההצמדה עליה.

 

וול סטריט

הוא רחוב בדרום מנהטן, מקום מושבה של הבורסה לניירות ערך בניו יורק הנחשב ללב הרובע הפיננסי בעיר. כמו כן, משתמשים בשם הרחוב 'וול סטריט' ככינוי לבורסה עצמה.

זיכרון דברים

 

זכאות במקרקעין

 

זכאות

ההטבה ממנה נהנים הזכאים ניתנת באמצעות ריבית קבועה על הלוואה מכספי המדינה. גובה הזכאות נקבע בהתאם לפרמטרים כמו גיל הלווים, מספר בני המשפחה ומספר שנות הנישואים.
על מנת לקבל את הזכאות, על הלווה להגיש בבנק בקשה לקבלת זכאות ולקבל תעודת זכאות ממשרד השיכון. תעודת הזכאות כוללת את התנאים לזכאות (סכום, תקופה, ריבית).

 

חלקה

חלקה – קוד מספרי שמזהה נכס מקרקעין שטח מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות בחלקה שהיא בית משותף יש תת-חלקות, המקבלות מספר סידורי לפי מספר הדירות בבית המשותף.

חכירה

חכירה – שכירות של נכס מקרקעין לתקופה ארוכה (49 שנים או 99 שנים). חכירה זו נרשמת בספרי רישום המקרקעין ע"ש החוכר והיא כמעט זהה לזכות בעלות על הנכס. החוכר הוא הרוכש והבעלים הוא מנהל מקרקעי ישראל.

חברה משכנת

חברה משכנת – חברת בנייה שמשרד הבינוי והשיכון הכיר בה כחברה בעלת סמכות לנהל רישום זכויות ושעבודים בנכסים שמנהל מקרקעי ישראל העמיד לרשותה.

טופס 106

טופס 106 – מסמך מהמעסיק הנדרש עפ"י תקנות מס הכנסה, המפרט את הכנסתו השנתית הכוללת של שכיר ואת סכומי הניכויים השונים שנוכו ממשכורתו.

טאבו

טאבו – לשכה של משרד המשפטים, הרושמת את זכויות הבעלות והחכירה של מקרקעין בפנקסי המקרקעין (ספרי הטאבו).כמו כן, נרשמים בספרים אלה עסקות מקרקעין, פסקי דין, החלטות וצווים של בתי משפט בענייני מקרקעין, משכנתאות, הערות אזהרה, עיקולים ועוד. לשכת רישום המקרקעין מאפשרת לציבור לקבל מידע והעתקים מספרים אלו על כל גוש וחלקה קיימים. מידע כזה נקרא נסח טאבו או נסח רישום.

 

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני – הבנק מבקש בד"כ ייפוי כוח שנחתם בפני נוטריון, המאשר את חתימת נותני ייפוי הכוח – הלווים, ובו הם מייפים את כוחו של הבנק לפעול לרישום הנכס ע"ש הלווים ולבקש מהרשות המוסמכת לכך לרשום משכון או משכנתא לטובת הבנק.

 

כוח עליון

בדיני חוזים – נסיבות הגורמות לסיכול של חוזה (זהו תרגום לקוי מצרפתית Force majeure, בעברית למילים "כוח עליון" ישנה רק המשמעות הראשונה לעיל)

לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

לשכת רישום מקרקעין (טאבו) – לשכה של משרד המשפטים, הרושמת את זכויות הבעלות והחכירה של מקרקעין בפנקסי המקרקעין (ספרי הטאבו).כמו כן, נרשמים בספרים אלה עסקות מקרקעין, פסקי דין, החלטות וצווים של בתי משפט בענייני מקרקעין, משכנתאות, הערות אזהרה, עיקולים ועוד. לשכת רישום המקרקעין מאפשרת לציבור לקבל מידע והעתקים מספרים אלו על כל גוש וחלקה קיימים. מידע כזה נקרא נסח טאבו או נסח רישום.

לוח תשלומים

לוח תשלומים – לוח המפרט מראש את מועדי וסכומי התשלומים של הלווה על חשבון ההלוואה , עד לפירעונה הסופי. בלוח התשלומים נקובים סכומי החזר נומינליים. בפועל כולל התשלום גם הפרשי הצמדה.

לוח שפיצר

לוח שפיצר – לוח הבנוי על העיקרון שהסכום שמשלם לווה על חשבון המשכנתא, הכולל קרן וריבית, נשאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה. הלוח מפרט את סכום ההחזר החודשי של משכנתא נתונה בשיעורי ריבית שונים ולתקופות פירעון שונות.

לוח סילוקין

לוח סילוקין – לוח המפרט מראש את מועדי וסכומי התשלומים של הלווה על חשבון ההלוואה , עד לפירעונה הסופי. בלוח התשלומים נקובים סכומי החזר נומינליים. בפועל כולל התשלום גם הפרשי הצמדה.

משכנתא צמודת פריים

 

משכנתא צמודת דולר

 

משכנתא בריבית קבועה

 

משכנתא בריבית משתנה

 

משכנתא בדרגה שנייה

משכנתא בדרגה שנייה – שיעבוד על נכס, שנרשם אחרי שיעבוד אחר, ודרגתו פחותה מזו של השעבוד הראשון הרשומה לטובת גורם אחר. אם ימומש הנכס, יקבל קודם בעל המשכנתא בדרגה הראשונה את מלוא הסכום לכיסוי החוב, ורק אח"כ יקבל בעל המשכנתא בדרגה השנייה את המגיע לו מהסכום הנותר. רישום משכנתא בדרגה שנייה טעון הסכמת בעל המשכנתא הראשונה.

מס שבח

 

מס רכישה

 

מכתב החרגה

 

נסח רישום

 

נסח טאבו

סאב פריים

המונח סאבּפְּרַיים (subprime) מתייחס להלוואות שניתנות ללווים שלא החזירו הלוואות בעבר או שאין להם נכסים או מקורות הכנסה טובים מספיק כדי לשמש ערבויות להלוואה. זאת בניגוד להלוואה רגילה נקראת הלוואת פּרַיים (prime). הלוואת סאבפריים היא מסוכנת יותר למלווה מאשר הלוואת פריים, משום שהסיכון שהלווה לא יחזיר את ההלוואה גבוה יותר. לכן, הלוואת סאבפריים ניתנת בשער ריבית גבוה יותר מאשר הלוואות רגילות. שער הריבית הגבוה נועד לפצות על סיכון האשראי הנוסף שכרוך במתן הלוואה כזאת.

ערבות חוק מכר

 

ערבות

 

עמלת פירעון מוקדמת

 

עמלת היוון

 
 

פרי פאסו

פירושו "דרגה שווה". ניתן לשעבד מקרקעין למספר נושים, והשעבוד יכול להיעשות בדרגות שונות או בדרגות שוות. אם נרשמה משכנתא ראשונה לבנק א' ומשכנתא בדרגה שנייה לבנק ב' – יפרע בנק א' ראשון את חובו ממימוש הנכס ורק אח"כ יפרע גם בנק ב' את חובו מהסכום שנותר, אם נרשמה משכנתא בדרגה שווה לשני הבנקים – אזי שניהם יפרעו ביחד את החוב ממימוש הנכס, בהתאם לסכום המימון שנתנו.

פירעון ההלוואה

פירעון ההלוואה – החזר ההלוואה עפ"י לוח הסילוקין

 

צרוף זכאויות

 
 

קרן

קרן – סכום ההלוואה ללא הריבית

רשם המשכונות

רשם המשכונות – הוא מי שמופקד על לשכה במשרד המשפטים, שתפקידה לרשום משכון על נכסים עפ"י הודעה חתומה בידי בעל הזכויות בנכס, והיא גם מעמידה מידע זה לרשות הציבור.

ריבית

ריבית – מחיר הכסף שיעור הריבית מוגדר באחוזים, ולעניינו זהו הסכום שהלווה משלם למלווה עבור השימוש בכסף

שעבוד הדירה

 

שמאות

 

שטר משכנתא

 

שטר מכר

 
 

תעודת זכאות

 
שיתוף האתר